Snodo / ogr / restaurant / GIF /  adv / happy birthday baby
Snodo / ogr / ristorante  / GIF / adv
Snodo / ogr / ristorante  / adv /  torino